חפש

  תצפית 1 - השפעת הטיפול בחומצות אורגניות על איכות מי השתיה שבלול

  סוג עוף/שלוחה:  כללי
  הנושא:  השפעת הטיפול בחומצות אורגניות על איכות מי השתיה שבלול
  החוקר: ישראל יוסלביץ, שה"מ

  דיון: 
  בטבלה 1 מוצגים נתוני האיכות המיקרוביאלית של המים.    ראשית נראה שמי הביקורת ללא כל טיפול היו באיכות ירודה מאוד.  הדבר מתבטא בספירת חיידקים כללית ופסאודומונס גבוהים.  בטיפול האולטימט שניתן  במינון מלא בריווחי זמן שבועיים (שבוע הפסקה ושבוע טיפול לסירוגין) נמצאו המים באיכות ירודה בדומה לביקורת בנוסף להתפתחות עובשים במים.

  בטיפול האולטימט הרציף במחצית המינון (PH-6) ניתן להבחין בספירה כללית וקוליפורמים נמוכה במים, אך מהתפתחות רבה של עובשים המעדיפים כנראה סביבה חומצית זאת.  בטיפול האולטימט שניתן במינון מלא ברציפות נמצאו המים באיכות ביולוגית טובה אשר השתקפה בספירה כללית, קוליפורמים ופסואדומונס נמוכה וללא התפתחות של עובשים.

  בשני הטיפולים בהם ניתנה תערובת חומצות אורגניות במינון מלא אך לסירוגין או ברציפות במינון חלקי במים, התפתחה רמה גבוהה של עובשים ממין FUSARIUM, העלולים לגרום לזרימה בלתי סדירה של המים בלול, סתימות, ולעיתים הפרשה של רעלנים למים.

  בטבלה 2 ובגרף מוצגים ערכי רמת החמיצות בטיפולי המים השונים   במהלך הניסוי שהטיפול הרציף במים בתערובת החומצות אורגניות בשני המינונים שמר על רמת PH קבועה של 6 או 3.8 יחידות לעומת התנודות של PH המים במי הברז  (ביקורת) נתון שהשתקף בצריכת המים המצטברת (טבלה 3). מטבלה 3 ניתן לראות שצריכת המים המרבית נרשמה בקבוצת העופות שצרכו מים ב-PH 6 יחידות.

  סיכום

  המים באיכות ביולוגית הטובה ביותר נרשמה בטיפול מלא ורציף של אולטימט שהניב רמת PH -3.8 לאורך כל הגידול.

  העובשים התפתחו כאשר רמת ה-PH היתה 6 יחידות ברציפות מינון חלקי של אולטימט או בטיפול במינון מלא אך לסרוגין במהלך הגידול.

  צריכת המים מושפעת הן מרמת החמיצות והן מהתנודות ב-PH במהלך הגידול.