חפש

    העברת מכסת ביצי מאכל בין בעלי מכסות בענף הלול