דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 :

 

בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ"א-2020. עפ"י תקנות אלה יוקצו מכסות בהיקף כולל של עד  170 מכסות אישיות למגדלים חדשים שיחולקו כך:

 • 10 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(1) יוקצו למגדל פטם המגדל את מכסתו במשקו, בישוב בו מספר מגדלי מכסות הטלה עולה על מספר מגדלי הפטם, ולול הפטם מצוי במרחק של פחות מ-300 מטר מלול מטילות מאוכלס.
 • 25 מכסות לפי תקנה משנה5(א)(2) יוקצו למגדלים חדשים באזור עדיפות לאומית (גודל נחלה עד 30 דונם, מספר מגדלי מכסות הטלה בישוב עולה על 50, ולא נקבעה להם בעבר מכסת פטם).
 • 25 מכסות לפי תקנה משנה 5(א)(3) יוקצו למגדלים חדשים מישובים צמודי גדר (גודל נחלה עד 30 דונם, מספר מגדלי מכסות הטלה בישוב עולה על 50, ולא נקבעה להם בעבר מכסת פטם).
 • 50 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(4) יוקצו למגדלים חדשים מאזור עדיפות לאומית, בעלי משק לייצור פטמים שהפסיקו לייצר פטמים לפני 01.01.2018, ומספר בעלי משק לייצור פטמים ביישוב שהפסיקו לייצר פטמים לפני 1.1.2018 עולה על 20.
 • 10 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(5) יוקצו למגדלים חדשים מאזור עוטף עזה שיקימו לול ללא כלובים.
 • 10 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(6) יוקצו למגדלים חדשים בישובים חדשים (כהגדרתם בהחלטת הממשלה).
 • 10 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(7) יוקצו למגדלים חדשים בישובים סמוכי גבול.
 • 15 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(8) יוקצו למגדלים חדשים באזור עדיפות לאומית, מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית.
 • 15 מכסות לפי תקנת משנה 5(א)(9) יוקצו למגדלים חדשים באזור עדיפות לאומית ולמגדלים שלא נקבעה להם מכסה לפי תקנת משנה 5(א)(8).

 

לאור משבר הקורונה, הגשת בקשה לקבלת מכסה חדשה בדרך מקוונת בלבד עד לתאריך:02/05/2021.

מי זכאי להגיש את הבקשה?

 • תושב ישראלי
 • בעלים של קרקע חקלאית (אישור זכויות מרמ"י או נסח מלשכת רישום המקרקעין ("טאבו"))
 • מתגורר מגורי קבע בסמוך לקרקע החקלאית הנ"ל.
 • עומד במלוא תנאי התקנות (לרבות ישוב ל המשויך ל"אזור עדיפות לאומית", "ישוב חדש", "ישוב צמוד גדר" או "אזור עוטף עזה", לפי העניין, כפי שהוגדרו בהחלטות הממשלה המפורטות בתקנות).
 • לא זכאי! אם אתה או בן/בת הזוג הייתם במועד כלשהו בעלי מכסת ביצי מאכל או מכסת חלב (למעט מגדל פטם שהיה גם בעל מכסת ביצי מאכל ועומד בהוראות התקנות).
 • ההקצאה בפועל מותנית בהקמת "לול חדש" כהגדרתו בתקנות ובאותו שטח המופיע בבקשה.
 • מיקום הלול החדש בו תוקם המכסה עומד בהוראות תקנת משנה 5(ג)(4).
 • לכל נחלה ניתן להגיש בקשה אחת בלבד ובלבד שעל אותה נחלה לא היה במועד כלשהו מכסת הטלה.

 

איך מגישים את הבקשה?

 • יש למלא את טופס הבקשה במלואו, להגיש בקשה אחת בלבד, הבחירה אינה ניתנת לשינוי.
 •  יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים.

מהם המסמכים הנדרשים?

 

קרקע מנהל-

+ צילום ת.ז כולל ספח

+ת.ז בן הזוג

+חוזה אגודה

+אישור זכויות בנחלה-רמ"י

+תשריט חלקה חתום בידי האגודה ורמ"י (מתייחס ללול)

+טופס מידע להיתר חתום בידי מהנדס הועדה המקומית – הכולל היתכנות להקמת מבנה לול

לבקשה מספר 5א(1)

+ אישור מאת רופא וטרינר ממשלתי בדבר התקיימות התנאי הקבוע בתקנה 5(א)(1)(א).

 

קרקע פרטית- בקשה מספר 5א(7):

+ צילום ת.ז כולל ספח

+ת.ז בן הזוג

+אישור הרשות המקומית בדבר מגורי המבקש בפועל בבית מגורים הבנוי על הקרקע;

+ נסח מלשכת רישום המקרקעין ("טאבו")

+ כתב הסכמה בחתימת כל הבעלים המשותפים להקמת הלול, מאושר בידי עורך דין(אם הבעלות משותפת).

+ תשריט החלקה חתום על-ידי לשכת רישום המקרקעין או מודד מוסמך (מתייחס ללול)

+ טופס מידע להיתר, חתום בידי מהנדס הוועדה המקומית הכולל היתכנות להקמת מבנה לול

לבקשה מספר 5א(1)

+ אישור מאת רופא וטרינר ממשלתי בדבר התקיימות התנאי הקבוע בתקנה 5(א)(1)(א(.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

 

ועדת המכסות תדון בבקשתך , במהלך חודש מאי 2021 תישלח אליך הודעה מסודרת על סטטוס הבקשה והמשך טיפול .

יובהר כי האמור במסמך זה הינו לצורך מתן מידע ראשוני בלבד, הוא אינו ממצה את כל הוראות התקנות והתנאים שנקבעו בהן לחלוקת המכסות, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות אלו לבין הקבוע בחוק המועצה לענף הלול  או בתקנות, יגבר הנוסח המופיע בחוק או בתקנות.

אין בהגשת בקשה התחייבות כלשהי כי המבקש עומד בתנאים לקבלת מכסה או כי תוקצה למבקש מכסה.

הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל.

לבירורים ניתן לפנות: טלפון  03-6083272:, michsot2021@epb.org.il

 

להגשת בקשה לחץ : https://forms.sogomatic.com/epb/pdf/tofes_michsot_2021/


הדפססגור חלון