חפש

  כללי
  המועצה לענף הלול הוקמה ופועלת עפ"י חוק מיוחד שנחקק בשנת 1963.

  פרק ב' לחוק המועצה לענף הלול מגדיר את תפקידי המועצה כדלהלן: -

  1. לתכנן את היקפו של גידול העופות להטלה, לפיטום ולהדגרה, בהתאם להנחיות
    שר החקלאות בדבר התכנון ולהסדירו בהתאם לתכנון;
  2. לפקח על הטיפוח;
  3. להסדיר את הייצור של חומר רביה ושיווקו בארץ ובחוץ-לארץ;
  4.  להסדיר שיווק ביצים ובשר-עוף בארץ ובחוץ-לארץ;
  5.  לעודד ולסייע -
     (א) התקנת בשר-עוף לשיווק לרבות הקפאה ושימור;
     (ב) הקמת מחסני מיון ואריזה לביצים, לרבות מפעלים להקפאה;
     (ג) מחקר שווקים ושיטות הייצור של ענף הלול ודרכי הטיפול בתוצרת;
  6.  לתת שירותים בכל הנוגע לעופות ולתוצרת הלול, למעט "התקנה", לענין פיסקה
     זו ופיסקה (7) - שחיטת עופות, הכשרתם, ביתורם, הקפאתם, החסנתם והטענתן   לצורך הובלה;
  7. לפקח על תהליכי הטיפול בעופות ובתוצרת הלול כפי שיורה שר החקלאות, או
     מי שהוא הסמיך, למעט פיקוח על עיבוד של עופות שנעשה לאחר התקנתם;
     אולם שר החקלאות רשאי להורות כי תפקיד זה יהיה בידי מי שיפורש בהוראה;
  8. לפעול להגברת הצריכה של תוצרת ענף הלול בארץ ובחוץ-לארץ